Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, welke gelden voor alle opdrachten van welke aard ook aan SmartFunding B.V.,  hierna te noemen “opdrachtnemer”.

Algemeen:

Artikel 1

1.       Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tot het verrichten van enige diensten door opdrachtnemer. In geval van strijdigheid tussen de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
2.       Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij opdrachtnemer werkzaam is, ieder die door opdrachtnemer wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.
3.       Opdrachten worden uitsluitend verstrekt aan opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4.       De opdrachtgever, met wie eenmaal onder vigeur van de onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

 

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten.

Artikel 2.

1.       Alle offertes van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend. Opdrachten en wijzigingen in opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt. Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Opdrachten en wijzigingen daarin leiden pas tot een overeenkomst, indien zij schriftelijk door de opdrachtnemer worden aanvaard. De overeenkomst tussen partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij anders tussen hen wordt overeengekomen.
2.       Indien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van twee weken. Iedere opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3.       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en passen in het kader van de gegeven opdracht en/of werkzaamheden in het belang zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 

Wijze van uitvoering opdracht. Verplichtingen van de opdrachtnemer.

Artikel 3.

1.       De adviezen en verrichtingen van opdrachtnemer zullen gebaseerd zijn op de van opdrachtgever verkregen informatie. De verbintenissen van de opdrachtnemer zijn te beschouwen als inspanningsverbintenissen. Opdrachtnemer geeft geen fiscale adviezen.
2.       Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. De opdrachtgever is verplicht om kopieën achter te houden van alle bescheiden die aan de opdrachtnemer worden verstrekt, zulks voor het geval die informatie om enige reden bij de opdrachtnemer in het ongerede zou geraken.
3.       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd.
4.       Opdrachtnemer is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden.
5.       Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 2 genoemde verplichting heeft voldaan.

 

Geheimhouding.

Artikel 4.

Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet aan hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard. Onder expliciete goedkeuring van de opdrachtgever kan informatie gedeeld worden met derden.

 

Zekerheid en opschorting.

Artikel 5.

Opdrachtnemer heeft steeds het recht de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

 

Declaratiebedrag.

Artikel 6.

1.       Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomsten van de opdracht. Het honorarium dat in rekening wordt gebracht, is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend op grond van de geleverde prestatie.
2.       Het honorarium zal worden vermeerderd met de verschotten en omzetbelasting.
3.       Opdrachtnemer zal het hem toekomende honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting per maand, kwartaal of per jaar naar keuze van opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtnemer is ook gerechtigd zijn werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen zodra de opdracht is voltooid.
4.       Opdrachtnemer is gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen ter hoogte van de vermoedelijke declaratie, vermeerderd met de te verwachten verschotten en omzetbelasting.

 

Betaling, kosten en klachten.

Artikel 7.

1.       Indien niet anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om de declaraties van opdrachtnemer -zonder dat hij een beroep kan doen op korting, opschorting of verrekening- binnen twintig dagen na de dagtekening daarvan in euro’s te betalen.
2.       Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de voorgeschreven termijn voldoet, raakt de opdrachtgever, zonder dat een aanmaning noodzakelijk is, in verzuim. Als dan is opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever een rente in rekening te brengen, welke drie procentpunten meer bedraagt dan de op dat moment geldende wettelijke rente, met een minimumrente van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt, aanvangende vanaf de vervaldatum tot de dag der algehele voldoening.
3.       Indien de opdrachtgever met enige door hem aan opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen, die opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft, met onmiddellijke ingang opeisbaar en raakt de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. Vanaf de dag van het verzuim is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan opdrachtnemer een rente verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid.
4.       De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien de opdrachtgever een door hem verschuldigde som, die opeisbaar is, ondanks aanmaning niet voldoet.
5.       Indien de opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer en/of de hoogte van de declaratie, dient hij die klacht binnen vijftien werkdagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer mede te delen. Indien de opdrachtgever dit nalaat dan heeft hij zijn rechten te dien aanzien verwerkt.
6.       Een klacht ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en/of het bedrag van de declaratie schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
7.       In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, hoofdelijk jegens de opdrachtnemer verbonden.

 

Aansprakelijkheid en schade.

Artikel 8.

1.       Indien de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden, leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, tot het met de opdrachtgever voor de betreffende opdracht overeengekomen honorarium.
2.       De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
3.       De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt na ommekomst van een jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor die schade.
4.       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten, octrooien of licenties van derden, die het gevolg zijn van het gebruik van gegevens die door of namens de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer zijn verstrekt.


Opschortingsrecht.

Artikel 9.

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot aan het moment waarop alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

Geschillen.

Artikel 10.

Ter zake van alle geschillen, verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, is de rechter van de woonplaats van opdrachtnemer bevoegd.

 

Toepasselijk recht.

Artikel 11.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Waarom SmartFunding?

1
Onafhankelijk advies

2
Lokale kennis & betrokkenheid

3
Persoonlijke begeleiding